حفاظت و ایمنی


حفاظت و ایمنی:
لازم است مدیران و کارفرمایان به اهمیت و ارزش حفاظت صنعتی پی ببرند ونسبت به زیانهای مادی ناشی از حوادث صنعتی (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) آگاهی داشته باشند مضافا” از همه مهمتر به ارزش و منزلت عامل انسانی و سلامت ایشان توجه کنند. ضروری است مدیریت بر تمام کارکنان و محیط کار تأثیر داشته باشد وعوامل ایمنی محیط را که در کم کردن حوادث مؤثرند به نحو مطلوب بشناسند و کوشش و توان خود را در حفظ و سلامت کارکنان و ماشین آلات به نحو مطلوب مصرف کند.

ایمنی محیط کار
ایمنی شرایطی است که منابع انسانی را از عوامل مضری که می تواند سلامتی آنان را به خطر اندازد، مصون دارد. مسئولیت عمده ایمن سازی محیط کار به عهده مدیران سطوح بالای سازمان بویژه مدیران پرسنلی است. البته اهمیت همکاری کلیه کارکنان را در محیط امن نمی توان نادیده گرفت. به عبارت دیگر ایمنی کار عبارت است از: فراهم آوردن موجباتی که از بیماریها و حوادث ناشی از کارهای صنعتی جلوگیری کند،یعنی هر چه تعداد حوادث ناشی از کار کمتر باشد می توان گفت که ایمنی بیشتری در محیط کار وجود دارد.
حوادث ناشی از کار
هر سال میلیونها حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاق می افتد. برخی از این حوادث باعث مرگ و برخی دیگر موجب از کار افتادگی موقت می شوند که ممکن است ماهها دوام یابد. حوادث ناشی از کار سبب ناراحتی افرادو زیانهای اقتصادی می گردند و جامعه متحمل خسارات فراوان می شود. به همین دلیل جلوگیری از آنها وظیفه ای مهم و اساسی است.

هنگامی که یک حادثه را مرور می کنیم ، هدف اصلی این است که از رخ دادن مجدد آن جلوگیری شود، با مرور حوادث یکسری نکات که تقریباً در اکثر آنها مشترک است مشاهده می شود و حوادث جدید به ندرت رخ می دهد. به عبارت دیگر حوادث به سادگی اشتباهاتی هستند که در مواردی شخص دیگری انجام داده است.

در حال حاضر می توان با استفاده از امکانات موجود تلفات را به حداقل رساند.